Kriton Artos
Kriton Artos
Kriton Artos
Kriton Artos
Kriton Artos
Kriton Artos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με ΑΡ.Μ.ΑΕ 53505/70/Β/03/03 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 077876827000 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ AEBE» με ΑΡ.Μ.ΑΕ. 53505/70/B/03/03 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 077876827000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη θέση «Άμμος» Καλλιθέα Ηράκλειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

  1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά την επ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
  4. Εκλογή Ορκωτών – Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Καθορισμός αμοιβών των μελών Δ.Σ.
  6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον +πέντε (5) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (τηλ:2810-380.850, fax: 2810-381916), προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο 3 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατάλληλο για χορτοφάγους - ολικής αλέσεως - με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - όλα φυσικά
Ευρωπαϊκή Ένωση - EΠAνΕΚ - ΕΣΠΑ